Tel Aviv, 20 Jan 2018, 16:54:21
מבנה אתר "מילים" עודכן בחודש אוקטובר 2013 . האתר מומלץ לצפיה בדפדפן Chrome. לתגובות הקלק על "ניתן להגיב" בתחתית כל דף
קטגוריות

רבי יוסף קארו – יתגבר כארי

3 באוגוסט, 2010

__________________________________________

ר’ יוסף קארו

שולחן ערוך אורח חיים סימן א סעיף א
____________________________________

יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו,

שיהא הוא מעורר השחר.

הגה:
ועכ”פ לא יאחר זמן התפלה שהצבור מתפללין (טור). הגה:
“שויתי ה’ לנגדי תמיד” ]תהילים טז, ח[,
הוא כלל גדול בתורה
ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלהים,
כי אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו,
כישיבתו ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך גדול,
ולא דבורו והרחבת פיו כרצונו והוא עם אנשי ביתו וקרוביו,
כדבורו במושב המלך.
כ”ש כשישים האדם אל לבו שהמלך הגדול הקב”ה,
אשר מלא כל הארץ כבודו, עומד עליו ורואה במעשיו, כמו שנאמר:
“אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאם ה'” [ ירמיה כג, כד],
מיד יגיע אליו היראה וההכנעה בפחד השי”ת
ובושתו ממנו תמיד [ מורה נבוכים ח”ג פ’ נ”ב],
ולא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו בעבודת השי”ת.
גם בהצנע לכת ובשכבו על משכבו ידע לפני מי הוא שוכב,
ומיד שיעור משנתו יקום בזריזות לעבודת בוראו יתברך ויתעלה (טור).

"וַיְשַׁסְּעֵהוּ כְּשַׁסַּע הַגְּדִי"

“מֵהָאֹכֵל יָצָא מַאֲכָל וּמֵעַז יָצָא מָתוֹק (שופטים, י”ד יד).
______________________________________
רבי יוסף בן אפרים קארו, נולד ב 1488 נפטר ב 1575
פעל בטורכיה וכן בצפת.
“שולחן ערוך” הוא הידוע בספריו
והפך לספר ההלכה הבסיסי ורב הסמכות עד עתה.
CRANACH, Lucas the Elder
(b. 1472, Kronach, d. 1553, Weimar)
Font Controller

+(reset)-

…….[ צ ו ה ר ]…….
מבט אחר; אפשרויות שונות ; תובנות נוגדות ; הערות מועילות; הארות בונות; מחשבות בלתי-מסורקות; אסוציאציות חתרניות; ועוד...ועוד....