Tel Aviv, 20 Feb 2018, 01:40:57
מבנה אתר "מילים" עודכן בחודש אוקטובר 2013 . האתר מומלץ לצפיה בדפדפן Chrome. לתגובות הקלק על "ניתן להגיב" בתחתית כל דף
קטגוריות
  • אין קטגוריות


פרידריך ניטשה: פאקטה=פיקטה

6 בספטמבר, 2010

פרידריך ניטשה פרופסור צעיר באוניברסיטה

Facta Ficta

[ עובדות הן בדיות ]

___________________________________________________________________

כותב ההיסטוריה אין לו עסק עם מה שקרה באמת אלא רק עם המאורעות שמשערים שקרו: שכן רק אלה פעלו את פעולתם.
וכיוצא בזה יש לו עסק רק עם גיבורים משוערים.
עניינו – מה שהמכונה תולדות העולם הן דעות על מעשים משוערים ומניעיהם המשוערים, שאף הם, מצדם, נותנים עילה לדעות ומעשים, ואף אלה ממשותם מתאדה מיד ואינה פועלת את פעולתה אלא כאד, – הפריה והתעברות נמשכות והולכות של יצירי דמיון מעל לערפיליה העמוקים של המציאות שאין לה חקר.

כל ההיסטוריונים מספרים על דברים שלא היו ולא נבראו  – אלא ברוחו של האדם”.

“עמוד השחר” קטע 307

________________________________________________________________________

[ אין עובדות – הכל פירושים ]

“נגד הפוזיטיביזם הנעצר אצל התופעות, לאמור: ‘יש רק עובדות’, הייתי אני אומר:

לא, עובדות דווקא אין כלל, יש רק פירושים.

אין בידנו לקבוע עובדה ‘כשהיא לעצמה’: אולי שטות היא לרצות דבר כזה. [ … ] צרכינו הם שמפרשים את העולם;
יצרינו וה’בעד’ וה’נגד’ שלהם.
כל יצר הוא תאוות שלטון, כל יצר יש לו הפרספקטיבה שלו, שהוא מבקש לכפותה כנורמה על כל שאר היצרים”.

_________________________________

רשימות מן העזבון, מתוך “ניטשה מסה ומבחר מכתביו” יורגן ניראד ואילנה המרמן עם עובד בעמ’ 21

Font Controller

+(reset)-

…….[ צ ו ה ר ]…….
מבט אחר; אפשרויות שונות ; תובנות נוגדות ; הערות מועילות; הארות בונות; מחשבות בלתי-מסורקות; אסוציאציות חתרניות; ועוד...ועוד....