Tel Aviv, 25 Feb 2018, 09:31:15
מבנה אתר "מילים" עודכן בחודש אוקטובר 2013 . האתר מומלץ לצפיה בדפדפן Chrome. לתגובות הקלק על "ניתן להגיב" בתחתית כל דף
קטגוריות
  • אין קטגוריות


תלמוד בבלי, על הגאולה

3 באוגוסט, 2010

 

על הגאולה

אמר רבי חנינא:
 
אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך,
שהרי אבימלך קלל את שרה:
“הנה הוא לך סות עינים” – [בראשית כ],
ונתקיים בזרעה
“ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו” – [בראשית כ”ז].
ואמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא:
בא וראה שלא כמדת הקדוש ברוך הוא
מדת בשר ודם;
מדת בשר ודם – אדם שופת קדרה ואחר כך
נותן לתוכה מים,
אבל הקדוש ברוך הוא – נותן מים ואחר כך
שופת הקדרה,
לקיים מה שנאמר :
“לקול תתו המון מים בשמים” – [ירמיהו י’]
ואמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא:

כל האומר דבר בשם אומרו

מביא גאולה לעולם,

שנאמר: “ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי”.
ואמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא:
צדיק אבד – לדורו אבד.
תלמוד בבלי הוא פירוש על המשנה והרבתה.
התפתח בישיבות הגדולות בבבל ומכאן שמו – בבלי.
במאות השלישית עד החמישית לספירה.
נחתם בימי רב אשי ורבינא. כתוב ארמית בבלית ועברית.
כולל פירוש ל כמחצית המסכתות שבמשנה. משולבים בו
הרבה דברי אגדה.
אינו שיטתי ואינו מקצר בסגנונו.
גדול פי שלושה מתלמוד ירושלמי וחשוב ממנו.
________________________
תלמוד בבלי, מסכת מגילה דף טו עמוד א
________________________

תלמוד בבלי הוא פירוש על המשנה . התפתח בישיבות הגדולות בבבל ומכאן שמו – בבלי. במאות השלישית עד החמישית לספירה. נחתם בימי רב אשי ורבינא. כתוב ארמית בבלית ועברית. כולל פירוש לכמחצית המסכתות שבמשנה. משולבים בו הרבה דברי אגדה. אינו שיטתי ואינו מקצר בסגנונו. גדול פי שלושה מתלמוד ירושלמי וחשוב ממנו.

Font Controller

+(reset)-

…….[ צ ו ה ר ]…….
מבט אחר; אפשרויות שונות ; תובנות נוגדות ; הערות מועילות; הארות בונות; מחשבות בלתי-מסורקות; אסוציאציות חתרניות; ועוד...ועוד....