Tel Aviv, 20 Jan 2018, 16:55:39
מבנה אתר "מילים" עודכן בחודש אוקטובר 2013 . האתר מומלץ לצפיה בדפדפן Chrome. לתגובות הקלק על "ניתן להגיב" בתחתית כל דף
קטגוריות

הרמב”ם, ונקב זה קוראין אותו לול…

3 באוגוסט, 2010

_________________________________

רבנו משה בן מימון - הרמב"ם הוא "הנשר הגדול"

___________________________

ובשעת גמר ביאה האבר נכנס
בפרוזדור ואינו מגיע עד ראשו
שמבפנים,
אלא רחוק ממנו מעט לפי
האצבעות.
ולמעלה מן החדר ומן
הפרוזדור בין חדר לפרוזדור
הוא המקום שיש בו
שתי ביצים של אשה,
והשבילים שבהן מתבשלת
שכבת זרע שלה
מקום זה הוא הנקרא עליה,
וכמו נקב פתוח מן העליה
לגג הפרוזדור.
ונקב זה קוראין אותו
לול,
והאבר נכנס לפנים
מן הלול בשעת גמר
ביאה.
____________________________________

רמב”ם
משנה תורה – י”ד החזקה
הלכות איסורי ביאה פרק ה הלכה ד
——————————————————————————–

Font Controller

+(reset)-

…….[ צ ו ה ר ]…….
מבט אחר; אפשרויות שונות ; תובנות נוגדות ; הערות מועילות; הארות בונות; מחשבות בלתי-מסורקות; אסוציאציות חתרניות; ועוד...ועוד....