Tel Aviv, 19 Feb 2018, 18:05:41
מבנה אתר "מילים" עודכן בחודש אוקטובר 2013 . האתר מומלץ לצפיה בדפדפן Chrome. לתגובות הקלק על "ניתן להגיב" בתחתית כל דף
קטגוריות

הרמב”ם, ברוך שלא עשני אישה…

3 באוגוסט, 2010

__________________________

הרמב"ם

(ה)
וכל זמן שייכנס אדם
לבית הכיסא,
אומר קודם שייכנס,
התכבדו מכובדים קדושים,
משרתי עליון,
שמרוני והמתינו לי עד שאיכנס
ואצא,
כי זה הוא דרכן של בני אדם.
ואחר שייצא, מברך ברוך
אתה ה’ אלוהינו מלך העולם,
אשר יצר את האדם בחכמה,
וברא בו נקבים נקבים
וחלולים חלולים,
מהן פתוחים ומהן סתומים,
שאם ייסתם אחד מהן
או ייפתח,
אינו יכול להתקיים
אפילו שעה אחת;
ברוך אתה ה’,
רופא כל בשר ומפליא לעשות:
(ו)
כשחוגר חגורו, מברך
ברוך אתה ה’ אלוהינו מלך העולם,
אוזר ישראל בגבורה.
כשלובש נעליו, מברך
ברוך אתה ה’ אלוהינו מלך העולם,
שעשית לי כל צרכיי.
כשמהלך לצאת לדרך, מברך
ברוך אתה ה’ אלוהינו מלך העולם,
המכין מצעדי גבר.

ומברך אדם בכל יום –

ברוך אתה ה’ אלוהינו מלך

העולם,

שלא עשני גוי;

ברוך אתה ה’ אלוהינו מלך

העולם,

שלא עשני עבד;

ברוך אתה ה’ אלוהינו מלך

העולם,

שלא עשני אישה:

_____________________

רמב”ם
משנה תורה – י”ד החזקה
הלכות תפילה פרק ז, הלכות ה’ ו -ו’
——————————————————————————–

Font Controller

+(reset)-

…….[ צ ו ה ר ]…….
מבט אחר; אפשרויות שונות ; תובנות נוגדות ; הערות מועילות; הארות בונות; מחשבות בלתי-מסורקות; אסוציאציות חתרניות; ועוד...ועוד....