Tel Aviv, 20 Jan 2018, 16:55:53
מבנה אתר "מילים" עודכן בחודש אוקטובר 2013 . האתר מומלץ לצפיה בדפדפן Chrome. לתגובות הקלק על "ניתן להגיב" בתחתית כל דף
קטגוריות

הרמב”ם, כולן חשודין על משכב זכור

3 באוגוסט, 2010

____________________________

הרמב"ם

משנה תורה – י”ד החזקה
הלכות איסורי ביאה פרק כב הלכה ה
——————————————————————————–
וכן אין מוסרין תינוק
ישראל לכותי [*]
ללמדו ספר וללמדו אומנות,

מפני שכולן חשודין

על משכב זכור,

ואין מעמידין בהמה בפונדקיות
של כותים ואפילו זכרים אצל זכרים
ונקבות אצל נקבות.

משנה תורה – י”ד החזקההלכות איסורי ביאה פרק כב הלכה ה
——————————————————————————–

[*] כותי = שומרוני. לפי נוסחים אחדים במקום כותי כתוב “גוי”]

Font Controller

+(reset)-

…….[ צ ו ה ר ]…….
מבט אחר; אפשרויות שונות ; תובנות נוגדות ; הערות מועילות; הארות בונות; מחשבות בלתי-מסורקות; אסוציאציות חתרניות; ועוד...ועוד....